Wielkomiejska Piotrkowska

wkrótce…

Mały Rynek w Opolu

CZĘSĆ   STUDIALNA

Analiza  stanu  istniejącego  skłoniła  autora  pracy  konkursowej  do  przyjęcia  nieco  innej  hierarchii  wartości  od  zapisanej  w  miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego  dla obszaru  wyznaczonego  warunkami  konkursu.  Podstawowymi  walorami  Miejsca są:  północno – wschodnia  „fasada”  kształtowana  przez  budynki  kościoła  Św.  Wojciecha  oraz  Uniwersytetu  Opolskiego  połączone  zieloną  skarpą  wpisane  w  ciąg  łączący  ulicę  Muzealną   z  placem  Mikołaja  Kopernika.  Sugerowana  w planie  lokalizacja  nowego  budynku  Uniwersytetu   niweczy  przestrzenne  walory  miejsca  oraz  przekreśla  jego  potencjalne  walory,  jako  miejsca  rekreacji.  Wątpliwości  budzi  także prognoza  ożywienia  tego  rejonu  poprzez  rozwój  funkcji  usługowych  w parterach  budynków  stanowiących  pierzeje   Małego  Rynku.  Skala oraz ograniczenia  techniczne  realizacji  potencjalnego  programu usługowego  w budynkach  z  wysokimi  parterami,  w  ocenie  autora  pracy,  przyniesie  bardzo  ograniczone  efekty  i  tym  samym  „ożywienie”  tej części  miasta  będzie miało  umiarkowany  wymiar  o ile  w  ogóle nastąpi.  Kolejną  przesłanką  dla  obaw  o  kształt  projektowanej  przestrzeni,  jest  zupełny  brak  ustaleń  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  zespołu  klasztornego  Zgromadzenia  Sióstr  Szkolnych  de  Notre  Dame.  Plan  zachowuje,  wydaje się  niewłaściwe  relacje  styku  przestrzeni  publicznych  i  prywatnych  w  tym  miejscu.  Obecnie  Mały  Rynek  pełni  funkcję  parkingu  dla tego  fragmentu  miasta  a  plan  miejscowy,  nie  daje  adekwatnej  odpowiedzi  na  potrzeby tego typu. Kontynuuj →

Piotrkowska Obiecana

Miejsce akcji  -  ULICA

Przestrzeń  objęta  opracowaniem  konkursowym jest zdeterminowana  historyczną funkcją  salonu żywiołowo  rozwijającego  się  miasta.  Na tyle żywiołowego, że w jego trakcie korygowano pierwotnie przyjętą  szerokość ulicy.  W całej swej historii korytarz Piotrkowskiej pełnił rolę wielofunkcyjnej przestrzeni miejskiej. Poczynając od głównej arterii  komunikacyjnej  miasta poprzez  deptak, miejsce manifestacji i innych najważniejszych dla miasta wydarzeń.  Rozwój motoryzacji w latach 80-tych XX w  wymusił pierwszą interwencję w swobodne, naturalne kształtowanie się układu funkcjonalnego ulicy.   Modelowanie układu  funkcjonalnego ulicy  w  ostatnich 30 latach przynosiło ograniczone efekty. Nigdy w pełni nie wyeliminowano ruchu samochodowego, parkowania w przestrzeni ulicy, dostaw do lokali handlowych i usługowych, ruchu pojazdów interwencyjnych. Warunki  konkursu  faktycznie konserwują taki model funkcjonalny ulicy.  Jest to jedna  z podstawowych przesłanek utrzymania  w pracy konkursowej  kanonu wielkomiejskiej  ulicy z zachowaniem  standardów  podziału  przestrzeni takiego korytarza komunikacyjnego. W ślad za tym idą proporcje kształtowania wszystkich elementów związanych z zagospodarowaniem i wyposażeniem ulicy niezależnie od  wyeliminowania jezdni  jako odrębnej  części  technicznej. Opracowanie konkursowe uznając  ulicę jako jeden z najskuteczniejszych nośników informacji  podejmuje staranie o wzmocnienie tej sfery oddziaływania  proponując jej rozszerzenie (z wykorzystaniem motywu z koncepcji plastycznej posadzki) o żeliwne  elementy –„nić” -  zapisu egalitarnej „legendy” miasta. Koncepcji zapisu  drugiej strony tych historii o których rozpisują się podręczniki, wydawnictwa turystyczne i historyczne. Autor pracy konkursowej będzie proponował sposób pozyskania takich informacji . Wszystkie Istniejące elementy rzeźbiarskie w przestrzeni ulicy pozostają w swych dotychczasowych miejscach. Kontynuuj →

EC1 Zachód

EC1 Zachód